Kathodische Bescherming van zachtstaal- en voorspanwapening op diepte.

In 2015 en 2017 heeft Vogel Kathodische Bescherming een tweetal projecten aangenomen en uitgevoerd in respectievelijk de Rijkswegen A9 (Amstelveen) en A6 (Naarden). De eerste voor aan­nemer MNO Vervat Boskalis en de tweede voor de aannemers­com­bi­natie SAAone. Beide kunst­wer­ken van RWS waren vooraf door een ingenieursbureau onderzocht waarbij was geconstateerd dat inge­dron­gen dooizouten op grote schaal wape­nings­corrosie en betonschades hadden veroorzaakt. In beide gevallen betrof het voor­ge­spannen betondelen ter plaatse van lekkende voegen boven de steunpunten (respectievelijk de oplegtand van een tafel­constructie en de dwarsdragers bij de land­hoofden) welke over tientallen meters waren aangetast en beschadigd.

Kathodische Bescherming (KB) – specialistisch werk!

Zoals bekend is het repareren van dit type betonschades, waarbij de corrosie is geïnitieerd door het aanwezige chloride (zout) bij de wapening, een specialisme en is Kathodische Bescher­ming (KB) van het wapeningstaal bij uitstek de methode om dit effectief, economisch en duurzaam te doen.

 

Complexe projecten

Door de respectievelijke ingenieursbureaus was dan ook geadviseerd om een KB-systeem door een specialist te laten installeren. Beide projecten waren complex omdat de te bescher­men wapening over de volledige diepte van de oplegtand (circa 1,1 m) respectievelijk de dwarsdragers (circa 1 m) moest worden beschermd. Daarbij moest de aanwezige voorspanwapening aantoonbaar worden ontzien: zowel tijdens de installatie­werk­zaam­heden (het boren van de gaten) als in de gebruiksfase van het systeem (overbescherming en waterstofverbrossing).

Door anodes van geactiveerd titanium op diepte in de constructie te boren en voldoende meetcellen te plaatsen konden deze doelstellingen worden waargemaakt. In totaal zijn in de tandoplegging ruim 75 gaten geboord tot op een diepte van 120 cm en ruim 250 gaten tot op een diepte van 90 cm in de dwarsdragers (met een diameter van 20 mm), zonder daarbij de wapening (en vooral de voor­span­ning) te raken. Deze gaten moesten vooraf nauwkeurig worden uitgezet en tijdens en na het boren goed worden doorgemeten op de aanwezigheid van eventuele kortsluitingen e.d. Bovendien is er geboord met behulp van een statief dat in twee richtingen ingesteld kon worden.

KB bij beschermen van wapening op diepte

Deze methode van werken is door Vogel Kathodische Bescherming sinds 2012 regelmatig en met succes toegepast bij het beschermen van wapening op diepte, zoals bij oplegvlakken van land­hoofden en in tandopleggingen. Een tiental kunstwerken is reeds op deze wijze voorzien van ingeboorde anodes.

Installatie op afstand meet-, bestuur- en regelbaar.

In beide hierboven genoemde projecten is tot slot de stroomvoorziening gerealiseerd met behulp van zonnepanelen en accu’s en is de installatie op afstand (‘remote’) meet-, bestuur- en regelbaar.